Algemene Voorwaarden Slender Salon Putten

Slender Salon Putten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 42136148 en is gevestigd aan van Damhof 5 & 5a, 3881 KH Putten, Nederland.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Lid tot het verrichten van Diensten door Slender Salon Putten.
 3. Abonnement: het maandelijkse abonnement waarmee Lid onbeperkt gebruik kan maken van de ruimtes van Slender Salon Putten.
 4. Lid: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten of waaraan Slender Salon Putten een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 
 5. Diensten: de Diensten van Slender Salon Putten zijn slenderen, VacuStep-sessies, sauna-sessies, zonnebank-sessies en fitness, alsmede sportactiviteiten in de breedste zin van het woord.
 6. Dienstverlener: Slender Salon Putten biedt Diensten aan Lid hierna: Slender Salon Putten.
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst of Abonnement en andere verplichtingen tussen Lid en Slender Salon Putten, alsmede voorstellen van Slender Salon Putten voor Diensten die door Slender Salon Putten aan Lid worden verstrekt en die door Lid worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Slender Salon Putten waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 8. Fitnessapparatuur: hiermee worden onder andere fitnessapparaten, slenderbanken, VacuSteps en trilplaten bedoeld.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Slender Salon Putten, elke Overeenkomst tussen Slender Salon Putten en Lid en op elke dienst die door Slender Salon Putten wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Lid de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Slender Salon Putten aan Lid aangeven op welke wijze Lid de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Slender Salon Putten is overeengekomen. 
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Lid.
 5. De minimale leeftijd van Lid dient 18 jaar te zijn, tenzij de minderjarige van 16 jaar of ouder uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verkregen van zijn/haar ouder(s) en/of wettelijke verzorger. 
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Slender Salon Putten niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
 11. Door (digitale) betaling van de Overeenkomst gaat Lid ook akkoord met de inhoud van het faciliteitenreglement waarnaar in de Overeenkomst wordt verwezen, alsmede het (eventueel) geldende (huishoudelijk) reglement van de Salon dat van tijd tot tijd naar eigen goeddunken gewijzigd kan worden door Slender Salon Putten.
 12. Het Lid wordt toegelaten tot Slender Salon Putten en haar faciliteiten indien hij voldoet aan de (lidmaatschaps)betalingen zoals opgenomen in de Overeenkomst.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Slender Salon Putten gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 
 2. Slender Salon Putten is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Lid digitaal binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Slender Salon Putten het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Lid om een voor Slender Salon Putten gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Lid in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 
 4. Het Aanbod bevat ten minste:
  a. de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;

  b. de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;

  c. de kosten voor het lidmaatschap en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging en de kosten van het verlopen van de rittenkaarten.

 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 6. De strippenkaarten hebben een aangegeven geldigheidsduur. Deze wordt verlengd vanwege Nederlands feestdagen & vakantiedagen van Slender Salon Putten.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst en inschrijving

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Lid een Aanbod c.q. Overeenkomst van Slender Salon Putten heeft aanvaard en dit kan op twee manieren:
  1. Bij een abonnement: door een digitale betaling te doen van de eerste termijn & toestemming te geven om de daaropvolgende termijn automatisch te incasseren.
  2. Bij een strippenkaart: een digitale betaling.
 2. Slender Salon Putten is niet gehouden aan een Aanbod indien Lid redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Lid geen rechten ontlenen.
 3. Indien Lid een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Lid. 
 4. Elke Overeenkomst die met Slender Salon Putten wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Slender Salon Putten is verbonden.
 5. Lid heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Slender Salon Putten met toestemming van Lid reeds een aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening of wanneer Lid gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van Slender Salon Putten. Lid ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht. 
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Leden wordt aangegaan, is elk Lid afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 7. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 8. Het Lid kan maximaal van één (eventuele) kortingsregeling tegelijk gebruik maken.
 9. Inschrijfkosten worden bij inschrijving bij aanvang van het lidmaatschap voldaan.
 10. Leeftijdsgebonden lidmaatschappen zullen bij het bereiken van de maximale leeftijd automatisch overgaan naar het reguliere – niet leeftijdsgebonden – lidmaatschap met de daaraan verbonden lidmaatschapsprijzen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. Door het aangaan van de Overeenkomst gaat Lid akkoord met de minimale lidmaatschapsperiode vanaf de vastgestelde ingangsdatum tot de vastgestelde einddatum. Na de vastgestelde einddatum zal het lidmaatschap en de betalingsverplichting stilzwijgend telkens met een volledige termijn worden verlengd, tenzij Lid zijn lidmaatschap beëindigt door het geven van een schriftelijke verklaring welke een volledige maand voor afloop van de einddatum door Slender Salon Putten is ontvangen.
 2. Zowel Lid als Slender Salon Putten kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Lid alsmede schending van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden of in het geval Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Slender Salon Putten, een ander lid of een medewerker.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Lid onverlet voor zover Slender Salon Putten ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Lid dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Zowel Lid als Slender Salon Putten kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen in geval Slender Salon Putten in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of desbetreffende onderneming van Slender Salon Putten eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Slender Salon Putten nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.  
 5. Lid kan de Overeenkomst beëindigen als hij gedurende de looptijd van de Overeenkomst verhuist buiten een straal van 25 kilometer van de locatie van Slender Salon Putten. Beëindiging van de Overeenkomst geschiedt in dat geval door minimaal één maand van tevoren een schriftelijk bewijs van inschrijving bij de gemeente waarnaar is verhuisd aan Slender Salon Putten te overhandigen. De Overeenkomst zal in dit geval eindigen op de laatste dag van de eerstvolgende maand.
 6. Indien Slender Salon Putten haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Slender Salon Putten mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het resterende lidmaatschapsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 6 – Uitvoering van de Dienstverlening

 1. Slender Salon Putten zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Slender Salon Putten staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Slender Salon Putten de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Lid. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Lid verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Slender Salon Putten aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Slender Salon Putten heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Slender Salon Putten niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Lid op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Slender Salon Putten, is Lid gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Slender Salon Putten is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Slender Salon Putten Lid tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Lid verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Slender Salon Putten aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Lid niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Slender Salon Putten of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Lid komen, sprake is van vertraging heeft Slender Salon Putten recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Lid. 
 8. Lid heeft recht om tijdens de aangegeven openingstijden gebruik te kunnen maken van alle beschikbare faciliteiten binnen het gekozen lidmaatschap of binnen de gekozen strippenkaart.  Slender Salon Putten behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. Slender Salon Putten zal gesloten zijn op Nederlandse feestdagen, weekenden en aangegeven vakantieperiodes. Slender Salon Putten zal de voorgenomen wijzigingen en vakantieperiodes minimaal vier weken van tevoren aankondigen.
 9. Eenieder dient zich te houden aan de opgegeven huisregels van Slender Salon Putten. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de Overeenkomst wordt ontbonden en Lid de toegang tot de locatie van Slender Salon Putten wordt ontzegd.
 10. In geval van onderhoud aan de locatie van Slender Salon Putten is Slender Salon Putten niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de locatie. Nimmer is Lid gerechtigd tot enige restitutie van reeds betaalde gelden of enige schadevergoeding. 
 11. Slender Salon Putten staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. In het kader daarvan onderwerpt Slender Salon Putten de apparatuur en overige voorzieningen aan het vereiste onderhoud, staat Slender Salon Putten ervoor in dat de instructeurs en/of begeleiders over de kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht en zorgt Slender Salon Putten ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

Artikel 7 – Verplichtingen Lid

 1. Lid is verplicht alle door Slender Salon Putten verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Diensten en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Slender Salon Putten niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Lid.
 2. Slender Salon Putten is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Lid te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Slender Salon Putten verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Slender Salon Putten voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Slender Salon Putten kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Slender Salon Putten gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Lid. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Lid dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Slender Salon Putten.
 4. Lid heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot het sporten. Lid is verplicht voordat hij de apparaten van Slender Salon Putten gebruikt, aan Slender Salon Putten aan te geven indien hij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Lid is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie. 
 5. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van het gebruiken van de apparaten en/of faciliteiten is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Lid.
 6. Lid dient zich aan de huisregels te houden. Bij gebreke hiervan is Slender Salon Putten gerechtigd om Lid de toegang tot Slender Salon Putten voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De huisregels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan Lid en zijn te allen tijde in te zien op de fysieke locatie en op de website.
 7. Lid is verplicht passende sportkleding en sportschoenen (die enkel binnen gedragen worden) te dragen en de door Slender Salon Putten opgestelde hygiëne-eisen in acht te nemen wanneer hij gebruikmaakt van de faciliteiten van Slender Salon Putten. Bij gebreke hiervan heeft Slender Salon Putten het recht Lid hierop aan te spreken en hem het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen, totdat Lid deze verplichtingen alsnog nakomt. Het dragen van een pet of capuchon is niet toegestaan in verband met veiligheid en herkenbaarheid.
 8. Het gebruik van de faciliteiten van Slender Salon Putten is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Slender Salon Putten streeft ernaar om ieder (nieuw) Lid een goede begeleiding en training te geven ter waarborging van een veilig en juist gebruik van de fitnessapparatuur op de locatie van Slender Salon Putten. Lid zorgt er zelf voor dat hij voor een rondleiding of begeleiding een afspraak maakt met een medewerker van Slender Salon Putten. Als Leden niet vertrouwd zijn met (een onderdeel van) de fitnessapparatuur of bepaalde oefeningen, dienen zij een medewerker van Slender Salon Putten om advies vragen.
 9. Lid dient op de hoogte te zijn van alle regels die van toepassing zijn op zijn lidmaatschap, strippenkaarten en/of deelname aan de faciliteiten van Slender Salon Putten. Indien een medewerker een instructie geeft aan Lid is Lid gehouden om deze (redelijke) instructies op te volgen.
 10. Aanstootgevend, beledigend, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik van apparatuur, het gebruik van alcohol of illegale middelen en roken op de locatie van Slender Salon Putten is niet toegestaan en kan leiden tot schorsing of beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 10 – Gebruik fitnessapparatuur

 1. Lid is verplicht om een handdoek mee te nemen en te gebruiken in de ruimte en de leszalen. Bij gebruik van een fitnessapparaat, dient de handdoek over de zitting gelegd te worden, tenzij anders aangegeven bij het betreffende fitnessapparaat.
 2. Nadat het fitnessapparaat gebruikt is, dient Lid het fitnessapparaat schoon achter te laten. Lid kan hierbij gebruik maken van de aanwezige schoonmaakmiddelen.
 3. Het is niet toegestaan om meerdere fitnessapparaten tegelijkertijd bezet te houden.
 4. In geval van onderhoud aan het pand van Slender Salon Putten of aan de beschikbaar gestelde apparaten is Slender Salon Putten niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van deze faciliteiten. Nimmer is Lid gerechtigd tot enige restitutie van reeds betaalde gelden of enige schadevergoeding. Lid kan gebruik maken van de andere beschikbare faciliteiten en/of vervangende fitnessapparatuur.

Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Lid nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Lid te komen, is Lid verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Slender Salon Putten is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Lid verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Slender Salon Putten, Slender Salon Putten een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Lid.

Artikel 12 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw).
 2. Slender Salon Putten voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. 
 3. De kosten van een Abonnement worden op basis van automatische incasso per aangegeven termijn (maand of jaar) geïncasseerd.
 4. Een strippenkaart wordt vooraf betaald.
 5. Er wordt niet contant afgerekend. Er kan alleen digitaal betaald worden.
 6. Lid is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Lid door Slender Salon Putten ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 7. Partijen kunnen overeenkomen dat Lid een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Lid het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 8. Lid kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 9. Slender Salon Putten is, zonder voorafgaande toestemming van Lid, gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 10. Indien een periodieke betalingsverplichting met Lid is overeengekomen, is Slender Salon Putten gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden. Indien Lid niet akkoord gaat met de prijsverhoging, heeft Lid het recht om de Overeenkomst te ontbinden.
 11. Lid dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van ten hoogste 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Slender Salon Putten. 
 12. In geval van persoonlijk faillissement, of verzoek tot betaling jegens Lid wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Lid uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 – Incassobeleid

 1. Wanneer Lid niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal Lid eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Lid in verzuim is, zal Slender Salon Putten zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Slender Salon Putten meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Lid.

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Slender Salon Putten gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Lid en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Slender Salon Putten de betrokkene hierover informeren.
 2. Lid is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Slender Salon Putten verwerkt worden. Lid staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Lid Slender Salon Putten tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Slender Salon Putten op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 
 4. Het is Lid verboden om in en rondom de locatie foto’s en/of beelden van anderen te maken. Bij overtreding hiervan is Slender Salon Putten gerechtigd om de Overeenkomst per direct op te schorten of te beëindigen.

Artikel 15 – Opschorting en ontbinding

 1. Slender Salon Putten heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Lid nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Slender Salon Putten gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 
 2. Slender Salon Putten is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Lid in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Lid schriftelijk worden bevestigd.
 3. Slender Salon Putten is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Lid voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Lid verplicht om Slender Salon Putten te vergoeden voor elk financieel verlies dat Slender Salon Putten lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Lid.
 5. Wanneer Lid niet in staat is om gebruik te maken van de faciliteiten van Slender Salon Putten in verband met ziekte of aantoonbaar letsel, kan hij de Overeenkomst tijdelijk opschorten voor een aaneengesloten periode van ten minste 1 maand en maximaal 3 maanden. Slender Salon Putten heeft in dit geval het recht op een bewijsstuk dat de ziekte of het letsel aantoont, bijvoorbeeld een verklaring van de behandelend arts of specialist of een behandelkaart. De opschorting zal de lengte van de Overeenkomst met de duur van de opschorting verlengen. De Overeenkomst kan niet worden opgezegd gedurende de periode van opschorting. Opschorting van de Overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.
 6. Een abonnement moet schriftelijk of digitaal expliciet worden opgezegd. Dit kan niet verbaal gebeuren.
 7. Er is een maandelijks opzegtermijn.

Artikel 16 – Transferregeling

 1. Indien Slender Salon Putten wordt overgenomen door een andere eigenaar, wordt de Overeenkomst voortgezet met de nieuwe eigenaar als contractspartij. Het Lid blijft de lidmaatschapsgelden betalen mits de regels van de nieuwe eigenaar geen financieel negatief effect hebben op het gebruik van de locatie van Slender Salon Putten door Lid.

Artikel 17 – Overmacht

 1. Slender Salon Putten is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Slender Salon Putten wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (1) overmacht van toeleveranciers van Slender Salon Putten, (2) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Lid of diens derden aan Slender Salon Putten zijn voorgeschreven of aanbevolen, (3) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (4) overheidsmaatregelen, (5) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (6) ziekte van werknemers van Slender Salon Putten, natuurrampen (7), stakingen (8), epidemieën (9), pandemieën (10), tekorten (11), (gewapende) conflicten (12) of door haar ingeschakelde adviseurs en (13) overige situaties die naar het oordeel van Slender Salon Putten buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Lid worden betaald. Slender Salon Putten is niet verplicht om Lid te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Slender Salon Putten alleen geacht te bestaan indien Slender Salon Putten dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Slender Salon Putten, is Slender Salon Putten uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Lid Slender Salon Putten binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Slender Salon Putten deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Slender Salon Putten in staat is om adequaat te reageren.  
 3. Indien het verrichten van Diensten door Slender Salon Putten leidt tot aansprakelijkheid van Slender Salon Putten, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd (over een maximale periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis), doch slechts ten aanzien van de door Lid geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Slender Salon Putten. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 
 4. Slender Salon Putten sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Slender Salon Putten is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Slender Salon Putten is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van Slender Salon Putten. 
 6. Ook is Slender Salon Putten niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, het gebruik van de fitnessapparaten en/of ongelukken. Elke deelname van Lid c.q. Deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Lid/Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om een apparaat te gebruiken of deel te nemen aan een van de aangegeven Diensten. Ingeval van deelname door mindervalide personen dient de betreffende begeleider en/of wettelijke vertegenwoordiger te allen tijde zorg te dragen voor passende begeleiding of op mededeling van een van medewerkers van Slender Salon Putten. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen vooraf aan het gebruik van de apparaten c.q. les kenbaar gemaakt te worden aan de medewerker. Slender Salon Putten is nimmer aansprakelijk voor (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende.
 7. Lid vrijwaart Slender Salon Putten voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Lid aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Slender Salon Putten geleverde Diensten, tenzij Lid kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Slender Salon Putten.
 8. Enige door Slender Salon Putten opgeleverde adviezen, op basis van door Lid onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Slender Salon Putten.
 9. De inhoud van het opgeleverde advies van Slender Salon Putten is niet bindend en slechts adviserend van aard. Lid beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Slender Salon Putten opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Lid. Lid is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Slender Salon Putten. Slender Salon Putten is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 10. Indien door of namens Lid een derde wordt ingeschakeld, is Slender Salon Putten nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Lid ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Lid ingeschakelde derde in Slender Salon Putten haar eigen advies.
 11. Slender Salon Putten staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Slender Salon Putten verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 12. Alle aanspraken van Lid wegens tekortschieten aan de zijde van Slender Salon Putten vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Slender Salon Putten binnen een jaar nadat Lid bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Slender Salon Putten. 

Artikel 19 – Geheimhouding

 1. Slender Salon Putten en Lid verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Lid aan Slender Salon Putten bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Slender Salon Putten is verkregen.
 2. Indien Slender Salon Putten op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Slender Salon Putten zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Slender Salon Putten niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Lid geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 3. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Slender Salon Putten aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Slender Salon Putten vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Lid zal Slender Salon Putten vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Slender Salon Putten is verspreid.
 4. De geheimhoudingsverplichting legt Slender Salon Putten ook de door hem in te schakelen derden op.

Artikel 20 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Lid is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Slender Salon Putten verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Slender Salon Putten zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 
 2. Lid vrijwaart Slender Salon Putten van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Lid vrijwaart Slender Salon Putten voor alle aanspraken van Lid, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 
 4. Lid vrijwaart Slender Salon Putten voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Lid, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Lid verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Lid jegens derde(n).
 5. Indien Lid elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Slender Salon Putten verstrekt, garandeert Lid dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21 – Klachten

 1. Indien Lid niet tevreden is over de Diensten van Slender Salon Putten of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Lid verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via  met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Lid voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Slender Salon Putten de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Slender Salon Putten zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Slender Salon Putten en Lid is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Slender Salon Putten heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Lid hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Slender Salon Putten en Lid, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Van Damhof 5 & 5a, 3881 KH Putten, NLD, 20 september 2021