Slender Salon Putten

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Slender Salon Putten
 1. Het abonnementsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd. Dit geldt voor alle abonnementsvormen, zoals een eenmalige les, een 10 rittenkaart of een (half)jaarkaart. Vooruitbetaling geschiedt bij voorkeur per mobiele pintransactie. Vanaf een achterstand van betaling van een volle maand, mag er niet meer worden deelgenomen aan de activiteiten van Slender Salon Putten, totdat de achterstand is voldaan. Indien de sporter nalatig is in zijn/haar betalingsplicht jegens Slender Salon Putten zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van achterstallige cursusgelden, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van de betreffende sporter of de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige sporter. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Slender Salon Putten om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting van de sporter. In geval van ontbinding bovenstaande gronden zal de sporter onmiddellijk de toegang tot Slender Salon Putten worden ontzegd. Bij het aangaan van een contract, dient te allen tijden de volledige contractsduur betaald te worden. Ook wanneer er een de-activering plaats vindt.
 2. Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. Het abonnementsgeld kan niet worden gerestitueerd, ook niet indien de sporter tijdelijk om enigerlei reden niet in staat is om gebruik te maken van de accommodatie. U mag deze dan wel overdragen aan iemand anders. Dit ter beoordeling van de directie van Slender Salon Putten.
 4. Het abonnement is 1 jaar geldig. In deze periode moet u uw abonnementskaart helemaal hebben gebruikt.  Daarna kan het abonnementstarief verhoogd worden met maximaal 5% per jaar na datum van uitgifte.
 5. Slender Salon Putten behoudt zich het recht voor om tussentijds, abonnementen te verhogen op grond van economische ontwikkelingen, levensstandaard, omzetbelasting etc.
 6. Adreswijziging(en) dient de sporter onmiddellijk uit eigen initiatief mede te delen aan Slender Salon Putten. In geval van verzuim ter zake van deze verplichting hebben aan de sporter verzonden brieven ingevolge art. 3:37 lid 3 BW gewoon werking, ook al heeft sporter niets ontvangen.
 7. Het is toegestaan om in de fitnesszaal tijdens het sporten uw mobiele telefoon bij uw te dragen. Wel willen wij u vragen om bij het gebruik ervan rekening te houden met uw medesporters. Voer (luide) telefoongesprekken het liefst in de kleedruimte of op de gang.
 8. Minimale leeftijd voor inschrijving bij Slender Salon Putten is 16 jaar.
 9. Het gebruik van alcohol en stimulerende middelen binnen Slender Salon Putten of het onder invloed zijn van deze middelen, is ten strengste verboden. Directe verwijdering uit het sportcentrum en intrekking van het lidmaatschap zal onherroepelijk daarop volgen.
 10. De openingstijden worden vastgesteld door Slender Salon Putten. Het fitnesscentrum is gesloten op officiële feestdagen tenzij door de directie van Slender Salon Putten een uitzondering gemaakt is. Deze zullen tijdig kenbaar gemaakt worden naar de sporters. Daarnaast kunnen tijdens de vakanties  de openingstijden worden aangepast. In beide gevallen zal dit niet kunnen leiden tot vermindering of teruggave van cursusgelden.
 11. De sporter onderwerpt zich aan de door of zijdens de directie van Slender Salon Putten gegeven instructie en vastgestelde reglementen (zie ‘Huishoudelijk Reglement’) en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Het betreft hier in het bijzonder instructie en reglementen in het kader van hygiëne, orde en veiligheid, noodzakelijk voor een goed en veilig onderricht. Sporten binnen Slender Salon Putten is alleen toegestaan met makkelijke kleding en een handdoek. Het overtreden van de reglementen dan wel het niet navolgen van instructie kan reden zijn om de sporter de toegang tot Slender Salon Putten te ontzeggen, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zulks onverminderd de verplichting van de sporter om het cursusgeld over de gehele overeengekomen termijn te voldoen.
 12. De sporter is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich kunnen meebrengen en dat hij/zij eventuele (gevolg) schade die ten gevolge van het beoefenen van enigerlei tak van sport in Slender Salon Putten ontstaat, voor eigen rekening en risico neemt. Tevens zal de sporter Slender Salon Putten vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. Het gebruiken van onze faciliteiten is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn/haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.
 13. Slender Salon Putten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
 14. Het betreden van de ruimtes van Slender Salon Putten is geheel op eigen risico.
 15. Slender Salon Putten niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of in onrede geraakte eigendommen van sporter.
 16. Het parkeren van voertuigen en het stallen van rijwielen zoals fietsen, brommers en scooters op en rond het terrein van Slender Salon Putten is geheel voor eigen risico.

Putten, maart 2019